Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 Ministry of Digital Governance,

Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic 

Hellenic Republic Date: 2021.01.15 16:35:05

Reason: Location: Athens


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 15-1-2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. : 5010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤαχΔ/νση: Διοικητήριο

Πληροφορίες : Ιάκωβος Χαριζάνος

Τηλέφωνο: 24670 22881

Ηλ. ταχυδρομείο : www. daskast@apdhp-dm.gov.grΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς ) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των  Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 (Α΄ 275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 (A’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Την υπ' αριθ. 151585/323/03.02.2017 (Β’ 347) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», όπως τροποποιήθηκε από την 155973/999/26.04.2017 (Β’ 1491) και συμπληρώθηκε από την 160525/2210/20.09.2017 (Β’ 3327) όμοιες.

6. Την 143792/1794/03.08.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2750) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων.».

7. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3532) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.», όπως ισχύει .

8. Την 153394/919/12.04.2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

9. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».

10. Την 64663/2956/03.07.2020 απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773)

«Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).».

11. Την 92828/4471/28.09.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ: ΩΛΒΜ4653Π8- ΖΚΧ)», (ΑΔΑ: ΩΑΦΥ4653Π8-64Φ).

12. Την 123007/3541/21.12.2020 εγκύκλιο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη.» (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8-ΖΦ2).

13. Την αρ. πρωτ. 18571/2065/23-4-2013 απόφαση ανάρτησης (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΡ1Γ-Ψ9Ζ) και την αρ. πρωτ. 51532/7717/7-10-2013 απόφαση κύρωσης (ΦΕΚ Δ’ 557).

14. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/2344/83/12.01.2021 Γενικού Διευθυντού Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος «Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών», (ΑΔΑ: ΨΓ364653Π8- Κ0Ξ).

15. Την αρ. πρωτ. 3295/104/14-1-2021 εγκύκλιο του Υφυπυργού Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4653Π8-ΛΕΓ) «Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 ν. 4685/2020».

16. Την αρ.. πρωτ. 4252/14-1-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας «Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) του συνόλου της Π.Ε. Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς)» (ΑΔΑ: 6ΥΣΑΟΡ1Γ-ΖΕ4).

17. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), που θεωρήθηκε με την αρ. πρωτ. 3720/13-1-2021 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς (ΑΔΑ : ΨΚΩΓΟΡ1Γ-ΦΞΡ).


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την ανάρτηση τού θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας   Καστοριάς),   συνολικής   έκτασης   1.691.095,33   στρεμμάτων,   στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx     )

Στον ανωτέρω αναρτώμενο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της (11) σχετικής, οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Β. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 29-1- 2021 ημέρα Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 13-5-2021 ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 2-6-2021 ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx     ), 

με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τού πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.

Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή, όπως έχει καθοριστεί με την Κ.Υ.Α. της περίπτωσης (5) ανωτέρω.

Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.  Δεν  απαιτείται  καταβολή  τέλους,  κατ’  εξαίρεση,  για  αντιρρήσεις  που  αφορούν περιοχές:

α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού, οι  οποίες δεν απεικονίζονται  στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

στ) που υποβάλλονται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.

ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).


Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.

Για την υποβολή αντίρρησης που εξαιρείται της καταβολής τέλους, οι ενδιαφερόμενοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων οφείλουν να αποστείλουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, σε ψηφιακή μορφή όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της ατελούς αντίρρησης, παραθέτοντας τους λόγους

 της ατέλειας και επιπλέον σε ψηφιακή μορφή το πολύγωνο/γεωτεμάχιο της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  daskast@apdhp-dm.gov.gr , προκειμένου η υποβολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ εξαίρεση, από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ. Σε   περιπτώσεις  που  απαιτείται  αυτοπρόσωπη  παρουσία,  και  για  όσο  διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το ΣΥΑΔΧ δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.

Στις αντιρρήσεις συμπληρώνονται, επίσης, τα στοιχεία των εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τού ενδιαφερόμενου στην έκταση, που αφορά η αντίρρηση.

Η μη τήρηση της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την αντίρρηση εκκρεμή.


Στοιχεία που αφορούν διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2 της 64663/2956/03.07.2020 απόφασης Υπουργού Π.ΕΝ. (Β’ 2773), μπορούν να υποβάλλονται, ως πρόδηλα σφάλματα, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και ο φάκελος να αποστέλλεται στην Διεύθυνση Δασών Καστοριάς. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους καθώς και τη θεμελίωση τού έννομου  συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη, στο Γραφείο Νο 9 της Δ/νσης Δασών Καστοριάς (ημιώροφος Διοικητηρίου). Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα τού ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

Στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (15 σχετικό).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία τού άρθρου 14 ν. 998/1979, από την ανάρτηση τού οικείου δασικού χάρτη παύει να ισχύει και οι επιτροπές τού άρθρου 10 του ιδίου νόμου καθίστανται αναρμόδιες για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δάση, δασικών, χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών. Για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις στα οικεία Δασαρχεία για εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές τού άρθρου 10 παρ. 3 στην ανωτέρω διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη (περίπτωση ε΄ εξαίρεσης καταβολής ειδικού τέλους).

 Αναπόσπαστα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας αποτελούν τα ψηφιακά αρχεία του θεωρημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Καστοριάς και του αντίστοιχου «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)» σε μορφή shapefiles (.shp).

Η παρούσα αποστέλλεται στο "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για την ψηφιακή ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.

Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επίσης, η παρούσα (χωρίς τα συνοδευτικά ψηφιακά αρχεία) αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά καταστήματα των δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου καθώς και στα αντίστοιχα των όμορων Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών, Φλώρινας, Κόνιτσας, Εορδαίας, Βοϊου, και Γρεβενών.


Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Καστοριάς

Αργυρούλα Ζησοπούλου Δασολόγος


Αποδέκτες :

 Πίνακ ας Δι α νο μής: 

1. Υ.Π.ΕΝ.

Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος

Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών

Τμήμα Δασολογίου Απογραφής και θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 115 28, Ιλίσια Αθήνα.

2. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Λεωφ. Μεσογείων 288, Τ.Κ.155 62, Χολαργός Αθήνα.

3. Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Η.-Δ.Μ.

Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.

4. Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Α.Δ.Η.-Δ.Μ. Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.

 5. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Η.-Δ.Μ. Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 454 45, Ιωάννινα.

6. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα: Εποικισμού & Αναδασμού Διοικητήριο - Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

5. Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Ιουνστινιανού 1 , Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

6. ΟΠΕΚΕΠΕ

Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 Αθήνα

7. Δήμους

(Για την ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και των Τοπικών κατά τόπους καταστημάτων και την αποστολή στην Δ/νση Δασών Καστοριάς του σχετικού αποδεικτικού)

Α. Δήμο Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο – Τ.Κ. 52 100  Καστοριά

Β. Δήμο Άργους Ορεστικού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 – Τ.Κ. 52 200  Άργος Ορεστικό

Γ. Δήμο Νεστορίου, Νεστόριο – Τ.Κ. 52 051 Νεστόριο

Δ.  Δήμο Αμυνταίου, Γρηγορίου Νικολαϊδη 2 – Τ.Κ. 53 200 Αμύνταιο

Ε. Δήμο Πρεσπών, Λαιμός – Τ.Κ. 53 077 Αγ. Γερμανός

ΣΤ. Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107 - Τ.Κ. 53 100 Φλώρινα

Ζ. Δήμος Κόνιτσας, Κων/νου Καραμανλή 1 – Τ.Κ. 44 100 Κόνιτσα

Η. Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 8 – Τ.Κ. 50 200  Πτολεμαϊδα

Θ. Δήμος Βοϊου, Σιάτιστα – Τ.Κ. 50 300  Σιάτιστα

Ι. Δήμος Γρεβενών, Πλ. Ελευθερίας 1 – Τ.Κ. 51 100  Γρεβενά


8. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριάς,  ΤΚ 52 100  Καστοριά

9. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Άργους Ορεστικού Δοικητηρίου 35, 52 200 ’Αργος Ορεστικό

10. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου Νεστόριο, 52 051  Νεστόριο