Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης σε 8 οικισμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού

 


Η σύμβαση για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ οικισμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Πάνου Κεπαπτσόγλου και του αναδόχου του έργου. Ανέρχεται στο ποσό των 503.225 € και περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παλιών δεξαμενών ύδρευσης στο Μελάνθιο, τον Βράχο, το Ζευγοστάσιο, το Άνω Περιβόλι, το Καστανόφυτο, τον Άγιο Ηλία, τον Σπήλιο και το Νόστιμο.


Αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της πράξης «Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού» συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000 € περίπου. Τα υπόλοιπα είναι:


·         η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου tracker 300 kw στην Κοινότητα Αμπελοκήπων που βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης


·         η κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης στην πόλη του Άργους Ορεστικού, επίσης σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης και


·         η προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και κατάλληλων οικίσκων για τη στέγασή τους. Το υποέργο αυτό βρίσκεται σε στάδιο επαναδημοπράτησης και περιλαμβάνει και την τοποθέτηση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού. 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Η βιβλιοθήκη μας εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία.

 
Μια καινούρια δωρεά με υπέροχα βιβλία έφτασε στη βιβλιοθήκη μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Στέφανο και την κ. Μελπομένη Πατάκη για την ευγενική τους προσφορά!

Η  ευγενική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στην εκπλήρωση του κύριου στόχου της βιβλιοθήκης, την προώθηση της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς μου οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει την ιδέα για την δημιουργία της βιβλιοθήκης στο όμορφο χωριό μας προσφέροντας και οι ίδιοι βιβλία.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω πως όποιος επιθυμεί να δωρίσει βιβλία στην βιβλιοθήκη μας να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 6936999920.

 

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Καστανοφύτου

Άγγελος Κάρτζος


Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Έπεσε το πρώτο χιόνι στο Καστανόφυτο !!

  Το πρώτο χιόνι έκανε την εμφάνιση του το βράδυ της Παρασκευής, με τις νιφάδες να δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην περιοχή, θυμίζοντας σε όλους πόσο εντυπωσιακό είναι το ορεινό Καστανόφυτο τον Χειμώνα.

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθέ­νης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.

2.      Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 58 (παρ. 1γ) του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.      Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

4.      Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5.      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.802 κατοίκους.

6.      Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από 18 Κοινότητες.

7.      Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι και ένας άμισθος Αντιδήμαρχος.

8.      την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων.

9.      Τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 76 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.18 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.19 τ. Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

10.  Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

 

Αποφασίζει

1.        Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:1) Τον κ. Παύλο Αντωνιάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

1.      την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,

2.      την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,

3.      την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,

4.      την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,

5.      την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,

6.      την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,

7.      την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,

8.      την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).2) Τον κ. Θωμά Τρυφόπουλο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη και του μεταβιβάζει:

1.      την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,

2.      την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,

3.      την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.

4.      Την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.3)   Τον  κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

                         1.        Την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,

                         2.        την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού

                         3.        την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,

                         4.        την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,

                         5.        την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,

                         6.        την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.
4) Τον κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:

                       1.          την ευθύνη λειτουργίας τμήματος του Αμαξοστασίου του Δήμου (ειδικότερα του γραφείου κίνησης),

                       2.          την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,

                       3.          την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών

                       4.          την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,

                       5.          την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,

                       6.          την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,

                       7.          την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

                       8.          την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,

                       9.          την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,

                   10.          την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

                   11.          την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου,
5) Την κα Στυλιανή Μουτζίκη,  καθ'  ύλην άμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει:

1.      την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού

2.      την ευθύνη θεμάτων τουρισμού

3.      την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς. 


1.        Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

2.        Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3.        Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παύλος Αντωνιάδης. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Τρυφόπουλο. Όταν και   αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Στυλιανή Μουτζίκη.

4.        Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982. 

5.        Τον οικονομικό σχεδιασμό - προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

6.        Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

7.        Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

8.         Επίσης, ορίζει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022 τον Αντιδήμαρχο κ. Παύλο Αντωνιάδη.

9.        Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και  Θωμά Τρυφόπουλο με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Ευάγγελο Βασιλειάδη και Σωτήριο Μπουτσιάδη αντίστοιχα.

10.     Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022,τους Αντιδημάρχους Ευάγγελο Βασιλειάδη και   Σωτήριο Μπουτσιάδη με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και Στυλιανή Μουτζίκη αντίστοιχα.

11.    Η παρούσα να δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να κοινοποιηθεί δε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και στους προϊσταμένους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων & Γραφείων του Δήμου.

   Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται. 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                   Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου


Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Ματαιώνεται η 34η Γιορτή Κάστανου στο Καστανόφυτο

 


Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του κορωνοϊού και έχοντας σκοπό την προφύλαξη της υγείας των κατοίκων, των επισκεπτών αλλά και όλων των εμπλεκομένων, ματαιώνεται η 34η γιορτή Κάστανου στο Καστανόφυτο.


Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Συνέντευξη του συγχωριανού μας Αχιλλέα Μεσάικου
Από Νίκος Γκάγιας

 

Σκέψου το σπίτι σου να ήταν σαν μία μεγάλη εικαστική έκθεση. Όλα σου τα έπιπλα να ήταν πίνακες, που στολίζουν τους τοίχους. Πολλά χρόνια πίστευα, ότι μόνο στις ταινίες υπάρχουν αυτά. Κι όμως όχι. Ο Αχιλλέας Μεσάϊκος τα έχει καταφέρει! 

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μένει σε ένα όμορφο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Ανεβαίνω στον δεύτερο όροφο και μόλις μπαίνω στο σπίτι, με υποδέχεται μαζί με τον σκύλο του. Απευθείας το μάτι μου πέφτει στους υπέροχους πίνακες τους και στην απίστευτη αισθητική του καθιστικού. Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην παρατηρήσω την τρομπέτα και την κιθάρα, που τόσο αγαπάει στη γωνία. Είναι σαν εκείνα τα σπίτια που βλέπεις και τα ζηλεύεις. Κι όμως ο Αχιλλέας Μεσάϊκος ζει εκεί και ζωγραφίζει μοναδικά έργα μέσα από τα δικά του μάτια. Τελείωσε γραφιστική, ενώ στο σήμερα ασχολείται με την ζωγραφική και την μουσική. Για τον ίδιο όλα ξεκίνησαν τελείως διαφορετικά, καθώς από τον κόσμο του αθλητισμού πέρασε στον κόσμο των τεχνών. 

«Από μικρός ζωγράφιζα και ασχολούμουν με την μουσική. Όμως επειδή έπαιζα επαγγελματικά μπάσκετ – τα παράτησα. Σκέψου είχα περάσει και ΤΕΕΦΑ, που είναι κάτι ετερόκλητο μ’ αυτό που ασχολούμαι σήμερα. Όμως, κάπως νίκησαν οι ευαισθησίες μου και βρέθηκα σε άλλο μονοπάτι. Στη ζωγραφική είμαι αυτοδίδακτος. Πιο σοβαρά άρχισα να ασχολούμαι από την ηλικία 18-19», μου εξηγεί. Όταν ήταν στο σχολείο ακόμα θυμάται, πως από ένα σημείο και μετά που σταμάτησε να είναι καλός μαθητής, ξεκίνησε να ζωγραφίζει μέσα στη τάξη τους καθηγητές του, τους συμμαθητές του, τον χώρο κλπ. Στο σήμερα αν παρατηρήσει κανείς στα πρόσφατα σχέδια του μπορεί να διακρίνει φιγούρες ανθρώπων, αλλά όχι πρόσωπα. 

«Πάντα έτσι ήμουν ανθρωποκεντρικός. Στην αρχή είχα ανάγκη να γίνουν πιο παραστατικά τα σχέδια μου. Όμως, με τα χρόνια έφτασα στο σήμερα. Ίσως επηρεάστηκα από καλλιτέχνες που έχω δει, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι συγκεκριμένα και έκανα αυτό. Έχει να κάνει αφενός στην ανάγκη γραφής μου (εννοώντας πως πάει το χέρι). Με τα χρόνια γίνομαι πιο εκφραστικός, μπορεί και πιο ανυπόμονος και πιο γρήγορος. Παλιά δεν έβαζα τόσο χρώμα και κάπως τώρα μου βγαίνει σαν ανάγκη να βάλω κάποια χρώματα στον καμβά», αναφέρει.


Μιλώντας για το από που παίρνει έμπνευση, ο Αχιλλέας δηλώνει πως πάντα λειτουργεί με εικόνες, καθώς τα έργα που κάνει 90% των περιπτώσεων είναι είτε δικές του εικόνες είτε φωτογραφίες που έχει δει στο διαδίκτυο είτε από φίλους που έχει ζητήσει την άδεια τους.

«Από εκεί και πέρα επηρεάζομαι από ταινίες και βιβλία, από το πως νιώθω και από δουλειές άλλων. Μάλιστα, πολλές φορές μου τυχαίνει να πάω σε έκθεση και να πέσω πάνω σε δουλειά κάποιου καινούργιου καλλιτέχνη και πορωθώ», τονίζει.Πολλές φορές οι καλλιτέχνες επιλέγουν να εκφράσουν τις σκέψεις/τοποθετήσεις τους μέσα από το έργο τους – κάτι το οποίο κάνει και ο Αχιλλέας, μόνο εάν το νιώσει και σε καμία περίπτωση δεν θα επέλεγε να το κάνει επιτηδευμένα.

«Κάποιες φορές μου βγαίνει και δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αντιληπτό, επειδή τα κάνω με έναν τρόπο πιο ποιητικό και μεταφορικό. Δεν είναι ξεκάθαρο πως σου δείχνω κόκκινο και είναι κόκκινο. Και τα κείμενα που συνοδεύουν, το αφήνω λίγο στην φαντασία αυτού που το διαβάζει. Δεν θέλω να το κάνω επί τούτου, παρά μόνο αν έχω όντως ανάγκη να σχολιάσω», σημειώνει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο Αχιλλέα;

«Αυτό αλλάζει. Τώρα τελευταία έχω 1-2 που ξεχωρίζω. Σε ένα μεγάλο βαθμό αφορά τι λειτουργεί καλύτερα σε εμένα – τα χρώματα και σίγουρα επηρεάζομαι από τον συναισθηματικό κόσμο που είχα τον καιρό που έφτιαξα κάτι. Πολλές φορές τυχαίνει να φτιάξω κάτι και να μην είμαι πολύ στα καλά μου. Αυτό με επηρεάζει στο να μην έχω καλή σχέση με αυτό, να είμαι πιο απόμακρος».

Το να είσαι, να δηλώνεις και να ζεις ως καλλιτέχνης στην Ελλάδα είναι σίγουρα ένα διαρκής αγώνας.

«Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Τα προβλήματα μέσα στην καραντίνα μεγάλωσαν. Εγώ ήμουν από τους προνομιούχους γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια συντηρούμαι από τις πωλήσεις των έργων μου. Δεν έκανα έκθεση ούτε live – εκεί με επηρέασε η καραντίνα. Συνήθως κάνω μία μεγάλη έκθεση τον χρόνο και δεν μπορώ ακόμα να προγραμματίσω. Στο κομμάτι των πωλήσεων, για κάποιο λόγο υπήρχε ένα σταθερό ενδιαφέρον – οπότε δεν ένιωσα το πλήγμα τόσο έντονα»

Μιλώντας για το μέλλον, ο ταλαντούχος Αχιλλέας αναφέρει πως δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο και προγραμματισμένο. Όλα είναι στον αέρα και για τον ίδιο. Υπάρχουν κάποια προσωπικά project και με την μουσική και την ζωγραφική. Όλα, όμως είναι σε θεωρητικό και υποθετικό στάδιο.


ΠΗΓΗ: https://parallaximag.gr

 

Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Ευχαριστήρια επιστολή

 


Αξιότιμοι κ. Στέφανε και κ. Μελπομένη Πατάκη,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη δωρεά των βιβλίων σας και την ιδέα της δημιουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο Καστανόφυτο.

Η επιστολή μου αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης πράξης σας.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι συγχωριανοί μου έχουν αγκαλιάσει την ιδέα σας για την δημιουργία της βιβλιοθήκης στο όμορφο χωριό μας.

Τέλος σας υπόσχομαι να πραγματοποιήσω το όραμά σας: "Μακάρι μία τέτοια βιβλιοθήκη να δημιουργήσει ανθρώπους που θα αγαπήσουν τα βιβλία και μαζί μ' αυτό όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή."

Υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Καστανοφύτου

Άγγελος Κάρτζος


Έναρξη λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης Καστανοφύτου


 Αγαπητοί συγχωριανοί,

σας ενημερώνω ότι από σήμερα, Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, στην κοινότητά μας θα λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη. 

Η ιδέα και η προσφορά των βιβλίων για την δημιουργία της βιβλιοθήκης ανήκουν αποκλειστικά στον κ. Στέφανο και στην σύζυγό του κ. Μελπομένη Πατάκη οι οποίοι επισκέφτηκαν το χωρίο μας πριν ένα μήνα.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα και λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι το βράδυ!.

Στη δανειστική βιβλιοθήκη μπορεί κανείς να βρει βιβλία ιστορικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και παιδικά.

O δανεισμός είναι ελεύθερος με απλή αναγραφή κάποιων βασικών στοιχείων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο  τίτλος του βιβλίου) ώστε η όλη διαδικασία να καθίσταται βιώσιμη.

 

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Καστανοφύτου

Άγγελος Κάρτζος

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Καλό ταξίδι Αχιλλέα, σε περιμένει μια θέση στη γειτονιά των Αγγέλων

 


"Μακαρία η οδός, ή πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως".

Τα λόγια αυτά πρέπει να θυμηθούμε, βαρναλγούντες χριστιανοί, βλέποντας μέσα στο ολόλευκο φέρετρο, τόσο πρόωρα, τον κοιμηθέντα αδελφό μας Αχιλλέα.  

Ανεξερεύνητες οι βουλές του Υψίστου, όταν επιτρέπει τέτοιες βαριές ανθρώπινες δοκιμασίες, ώστε φιλόστοργοι γονείς να προπέμπουν, αντί στην χαρά του γάμου τον λατρευτό τους γιο, να τον οδηγούν, αλλοίμονο, στον ανοικτό τάφο και μάλιστα όταν αυτός ήταν προικισμένος με αρετές που κοσμούσαν την προσωπικότητα του και ενθουσίαζαν τον κόσμο που τον περιέβαλαν. Γι αυτό και σήμερα ο θρήνος και ο κοπετός που ακούγεται είναι ειλικρινής και μεγάλος.

Πεφιλημένε Αχιλλέα, έκλεισες τα μάτια σου στο ανθοβόλημα των 32 Μαίων της λεβέντικης ζωής σου. Είναι αβάσταχτος ο πόνος και η στεναχώρια που πρέπει να σου πούμε το τελευταίο αντίο. Γιατί φεύγεις νέος έχοντας δυνατότητες να κάνεις και να προσφέρεις πολλά ακόμη, στην κοινωνία και στους δικούς σου. Ήσουν αξιαγάπητος από όλους ανεξαιρέτως. Ακέραιος με αγνότητα και περιέργεια μικρού παιδιού, με αγάπη για όλους. Με τον πιο διακριτικό τρόπο κατάφερνες να βρίσκεις λύση σε κάθε επαγγελματικό πρόβλημα. Δούλευες αθόρυβα και σεμνά προσφέροντας ότι περισσότερο μπορούσες. Ήσουν άριστος επαγγελματίας. Η καλλιέργεια, η ευγένεια, το ήθος σου, το χιούμορ σου ήταν βάλσαμο στις ψυχές μας. Η αξιοπρέπειά σου η επαγγελματική φάρος για τους νέους συναδέλφους σου.  Σήμερα κλαίει ο ουρανός. Κλαίνε για σένα όλοι αυτοί με τους οποίους συναναστράφηκες και τίμησες όσο ζούσες. Είναι μια λυπηρή μέρα. Αλλά είναι η δικιά σου μέρα. Αχιλλέα θα μας λείψουν τα γεμάτα δύναμη και αποφασιστικότητα οράματά σου για το μέλλον. Θα μας λείψει το ασταμάτητο χαμόγελό σου, και το λαμπύρισμα των ματιών σου. Ήσουν ένα παλληκάρι φως και αγάπη. Λάτρευες την οικογένειά σου. Οι πονεμένοι γονείς σου κλαίνε με το ακρότατο δάκρυ του χωρισμού τους από το πολυαγαπημένο τους παιδί, αλλά παρηγορούνται γιατί αφήνεις τους πόνους και τα βάσανα της μάταιης αυτής ζωής για να φτάσεις εκεί στην ουράνια μακαριότητα,  ¨ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός.¨ 

Πολύκλαυστε Αχιλλέα. Το μόνο που μπορούμε να πιστέψουμε είναι ότι με το ατύχημά σου προσγειώθηκες στη γη για να ανθίσεις στον παράδεισο. Πάρε την πτήση αγόρι μου. Πέτα ψηλά. Τώρα έχεις τα φτερά που πάντα ήθελες να ανεβαίνεις ψηλά. Πήγαινε να ξεκουραστείς και να ησυχάσεις. Πήγαινε σε εκείνη την ειρηνική κοιλάδα την οποία όλοι μια μέρα θα γνωρίσουμε. Εκεί και εμείς θα σμίξουμε μαζί σου. Μέχρι τότε η μελωδία της παρουσίας σου θα παραμείνει στις καρδιές μας για πάντα. Η ζεστασιά και η περηφάνεια της παρουσίας σου, η εντιμότητα σου θα παραμείνουν για πάντα στους γονείς και στους φίλους σου. 

Με το άκουσμα της κοιμήσεως σου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. κ. Θεολόγος επικοινώνησε μαζί μου, για να μεταφέρω τις συλλυπητήριες ευχές του προς τους συντετριμμένους γονείς σου και να τους διαβεβαιώσω ότι θα προσεύχεται υπερ αναπαύσεως της ευλογημένης ψυχής σου εν χώρα ζώντων,   Ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, λύπη και στεναγμός.¨ 

Ας ικετεύσουμε τον ¨Ζωής και θάνατο κυριεύοντα¨ όπως αναπαύσει εν σκηναις δικαίων την ωραία ψυχή του, να χαρίσει βάλσαμο και ανακούφιση παρηγοριάς στην τόσο σκληρά δοκιμασθείσα οικογένεια του, στους γονείς και στα αδέλφια του, αλλά και να προσεύχεται υπερ αυτού για το οποίο και εμείς όλοι ευχόμεθα να είναι ¨αιωνία η μνήμη του.¨

Καλό ταξίδι Αχιλλέα, σε περιμένει μια θέση στη γειτονιά των Αγγέλων. 

 πατέρας Ιορδάνης Θεμελίδης