Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού


Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι για τον Δήμο Άργους Ορεστικού και για την περίοδο 04-07-2018 έως και 31-08-2019 ή έως ότου οριστεί η παράταση της Δημοτικής θητείας (01/09/2014 – 01/09/2019) βάση της κείμενης νομοθεσίας, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Οι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι είναι ο Νίκος Χατζηκυριακίδης, ο Αθανάσιος Ανδρόνικος, ο Στέργιος Φιλιάδης και ο Τιμολέων Ζέζος που παραμένει.

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου:

ΑΠΟΦΑΣΗ 476/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 23, του άρθρου 9 παρ. 3, του άρθρου 54, του άρθρου 58 παρ. 1γ και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως αυτό  τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017.

3.    Τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2011 σύμφωνα με την οποία ο νέος Δήμος Άργους Ορεστικού έχει πληθυσμό 11.739 κατοίκους.

4.     Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει δύο Δημοτικές Ενότητες αποτελούμενες από μία Δημοτική Κοινότητα και 17 Τοπικές Κοινότητες.

5.     Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

6.     Την υπ’ αριθ. 135/01-03-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01/03/2017 έως 31/08/2019.

7.   Τις με αριθ. πρωτοκόλλου 5254/03-07-2018, 5255/03-07-2018, 5256/03-07-2018 και 5257/03-07-2018 επιστολές παραίτησης για προσωπικούς λόγους των εν ενεργεία Αντιδημάρχων, οι οποίες έγιναν δεκτές εκτός της με αριθ. πρωτ 5254/03-07-2018 παραίτησης που δεν έγινε δεκτή για υπηρεσιακούς λόγους.

8.  Το γεγονός ότι οι κ.κ.: Νικόλαος Χατζηκυριακίδης, Στέργιος Φιλιάδης,  Αθανάσιος Ανδρόνικος και Τιμολέων  Ζέζος εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

Αποφασίζει

1.   1. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 04-07-2018 έως και 31-08-2019 ή έως ότου οριστεί η παράταση της Δημοτικής θητείας (01/09/2014 – 01/09/2019) βάση της κείμενης νομοθεσίας, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Α) Τον κ. Νικόλαο Χατζηκυριακίδη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών για την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό του Τμήματος  καθώς και την έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων αυτής της αρμοδιότητας εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

2. Κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγητή αυτού καθώς και των υπολοίπων οικονομικών θεμάτων (αναμορφώσεις, τριμηνιαίες εκθέσεις ψηφίσεις πιστώσεων κ.λ.π.)

3.   Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσης

4.   Την παρακολούθηση είσπραξης εσόδων, ανταποδοτικών και μη καθώς και της πορείας των δαπανών

5.   Την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των εντολών αγοράς αγαθών και προμηθειών του Δήμου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του αμαξοστασίου κ. Θωμά Ζησόπουλο

6. Εποπτεία – Διοίκηση δημοτικών υπηρεσιών και των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, όπως άδειες, ποινές, διενέργεια ΕΔΕ κλπ.

7.  Αξιολόγηση της απόδοσης των δημοτικών παροχών και υπηρεσιών

8. Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου και την όσο το δυνατό μετατροπή της σε ψηφιακή, καθώς και την προώθηση της διαφάνειας και της ιστοσελίδας του Δήμου
9.         Εποπτεία της λειτουργίας των ΚΕΠ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δήμου

10. Θέματα ΤΑΠ

11. Τέλεση πολιτικών γάμων

Β) Τον κ. Στέργιο Φιλιάδη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, τον οποίο ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Διαβούλευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Θεμάτων κοινωνικής μέριμνας

2.         Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και των διαδικασιών διαβούλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.         Επαφή και επικοινωνία με οργανώσεις και φορείς επαγγελματικού ενδιαφέροντος

4.         Γραφείο απασχόλησης και τουρισμού

5.         Θεμάτων εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων

6.         Θεμάτων αδελφοποιήσεων και συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα

7.         Γραφείο κοινωνικής προστασίας, παιδείας πολιτισμού για θέματα παιδείας, αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης, λειτουργίας σχολείων, μαζικού αθλητισμού, εθελοντισμού, ισότητας των δύο φύλων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

8.         Θεμάτων αδειοδοτήσεων και ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

9.         Έκδοση όλων των αδειών που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες του Δήμου, πλην των αδειών γάμου

10. Τέλεση πολιτικών γάμων

Γ) Τον κ. Αθανάσιο Ανδρόνικο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, τον οποίο ορίζει υπεύθυνο αγροτικής ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Θεμάτων καθαριότητας, ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων

2.         Θεμάτων συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού κοινόχρηστων χώρων, πάρκων, χώρων πρασίνου, αλσυλλίων, πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών κλπ.

3.         Θεμάτων καθαριότητας, ευπρεπισμού και διαχείρισης κοιμητηρίων

4.         Θεμάτων που αφορούν την κίνηση όλων των οχημάτων και των μηχανημάτων

5.         Τέλεση πολιτικών γάμων


Δ) Τον κ. Τιμολέοντα Ζέζο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Θεμάτων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης λυμάτων οικισμών

2.         Θεμάτων ενημέρωσης, προστασίας, περισυλλογής, φύλαξης λειτουργίας προσωρινών καταφυγίων αδέσποτων ζώων

3.         Θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για την εύρυθμη επίλυση των προβλημάτων που έχουν συνάφεια με τις παραπάνω αρμοδιότητες

4.         Διαχείριση – διανομή – ενέργειες αδειοδότησης σ’ ότι αφορά την καυσοξύλευση και τα δημόσια και δημοτικά δάση

5.         Εισηγητής για θέματα που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες – γραφεία προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο προσωπικού

6.         Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

7.         Τέλεση πολιτικών γάμων

1.         2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

2.         3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

3.         4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέργιο Φιλιάδη και  όταν και   αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Τιμολέοντα Ζέζο  και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Ανδρόνικο.

4.         5. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

5.         6. Υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση έργων μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, ΠΕΠ, τομεακών) θα είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος όπως επίσης και όλων και τεχνικών μικροπαρεμβάσεων που γίνονται με ίδια μέσα (μηχανήματα – προσωπικό αμαξοστασίου) σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων.

6.         7. Δεν ορίζεται κατά τόπο Αντιδήμαρχος (χωρικός) για την Δημοτική Ενότητα Ίωνα Δραγούμη. Την εποπτεία αυτής θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

7.         8. Ορίζει εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για το διάστημα 04-07-2018 έως 31-8-2019 ή έως ότου οριστεί η παράταση της Δημοτικής θητείας (01/09/2014 – 01/09/2019) τους παρακάτω:

1. Αλέξανδρος Καράτζιος: Υπεύθυνος για το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων με:

α) θέματα αδειοδοτήσεων, ανακλήσεων, καταργήσεων, σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

β) θέματα αδειοδοτήσεων υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων

γ) θεμάτων κυκλοφορίας οχημάτων και στάθμευσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

δ) θεμάτων διανομής κοινόχρηστων χώρων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ε ) θεμάτων της εμποροπανήγυρης του Δήμου

1.  Ανδρέας Βιτούλας: Υπεύθυνος εποπτείας λειτουργίας κοινωνικών δομών και Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Μήνα Καλτσιάδη και Αφροδίτη Μπελονάκη: Υπεύθυνες θεμάτων πολιτισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου σε συνεργασία με τη ΔΗΚΕΔΑΟ και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου

3. Αθανασία Βακοπούλου: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, τρίτης ηλικίας, ΚΕΦΟ, νέας γενιάς

4.  Βιργινία Δίγκα: Υπεύθυνη θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, λειτουργίας αγροτικών ιατρείων, προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι κυρίως Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη

5. Δημήτρης Ιωαννίδης: Υπεύθυνος θεμάτων αθλητισμού, εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων

6.  Βασίλης Κωστόπουλος: Υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας και τάξης

7.  Ευάγγελος Βασιλειάδης: Υπεύθυνος σε θέματα γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων

8. Κωνσταντίνος Κανδύλης: Υπεύθυνος διεκπεραίωσης εγγράφων και διαδικασιών που αφορούν τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.


Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου