Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

Προκήρυξη Κοινωφελών Θέσεων Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Καστοριά , 12 Απριλίου 2012

 Το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 411 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625€ μηνιαίως.
 Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την 19η Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 28η Απριλίου, ημέρα Σάββατο, του έτους 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά , δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)» στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς στην διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Καστοριάς  Τ.Θ. 90  Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά , δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς)  β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων & Διαγωνισμών Φορέων & Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες όπως και όλη την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς

·         www.ekkastorias.gr

·         www.asep.gr  ή

·         στο Δήμο διαμονής των.