Κυριακή 22 Απριλίου 2012

411 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Καστοριάς

Το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων έντεκα (411) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Καστοριάς στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

 Συμπράττοντες φορείς:
 • Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών - ΕΡΓΑΝΗ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»
 • ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν,
 • είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Αγίας Βαρβάρας 13, Τ.Κ. 52100, Καστοριά (δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο) υπόψη κ. Παναγιώτη Μέλλιου, τηλ. επικοινωνίας: 24670-25388.
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, Τ.Θ. 90, Τ.Κ. 52100, Καστοριά.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/4/2012 εως 28/4/2012