Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς


Πρόσληψη 2 ατόμων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Δακή, προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτάμηνης (8) διάρκειας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Κτηνιατρικής) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

Πιο συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά

1 θέση κατηγορίας ΠΕ Κτηνιάτρων και

1 θέση κατηγορίας ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη τα απαιτούμενα επί μέρους προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

Για τη μία (1) θέση ΠΕ Κτηνιάτρων :

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου.

3.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τη μία (1) θέση ΤΕ Ζωικής Παραγωγής :

1.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο                 ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών  διαδικτύου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να προμηθεύονται την ανακοίνωση από το Κ.Ε.Π., εντός Διοικητηρίου  της ΠΕ Καστοριάς, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και επίσης μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, από Παρασκευή 08 Μαρτίου έως Τρίτη 19 Μαρτίου 2013,στο Γραφείο 10 του 2ο ορόφου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Προσωπικού & Μισθοδοσίας, αρμόδιοι υπάλληλοι, Γλυκερία Μαμάρα και Νίκος Κυρατζής, τηλ. 2467350270, 2467350289 & 2467350287