Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
'Αργος Ορεστικό  24-6-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αριθμ.Πρωτ: 8428
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Π ρ ό σ κ λ η σ η
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
email: samarasmanios@gmail.com
                               Προς:
1) Το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

2) Τις κυρίες και τους κυρίους

    Δημοτικούς Συμβούλους

3) Τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Άργους Ορεστικού
4) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.
5) Τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
Κοιν:

Μ.Μ.Ε, ΤΕΕ, ΤΟΣΥΝ Άργους Ορεστικού

         
 Σας καλούμε να προσέλθετε  την   29η Ιουνίου   2011 , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 20:30 σε  τακτική  συνεδρίαση  στο Δημαρχείο, με θέμα  ημερήσιας διάταξης:

Α/Α
ΘΕΜΑ
1
Επικύρωση πρακτικών της από 10/5/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος.
2
Έγγραφα αιτήσεις (Λιολιόπουλος Αθανάσιος, Κύρου Χρήστος, Μπουτσιάδης Φώτιος, Τασόπουλος Νικόλαος, Σιδερίδου Ελένη κ.λ.π. )
3
Έκδοση κανονιστικής απόφασης  ρύθμισης κυκλοφορίας  στον οικισμό Γέρμα του Δήμου Ορεστίδος
4
Καθορισμός αμοιβής νομικού για την άσκηση  τακτικής αγωγής   σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 495/2010 απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου Καστοριάς, Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός κατάθεσης αίτησης ΑΜ 289/30-6-2010  κατά της εταιρίας vodafon  για την παράνομη τοποθέτηση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1101011 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ στο Τ.Δ. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού στο νομό Καστοριάς
5
Ορισμός εκπροσώπου στη Γ.Σ. της ΑΝΚΑΣ  Α.Ε
6
Συνεργασία του Δήμου Ορεστίδος με το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς και το ΙΝΕ για τις λευκές και πράσινες θέσεις στο νομό Καστοριάς
7
Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου για τις λευκές και πράσινες θέσεις νομού Καστοριάς και εξουσιοδότηση για υπογραφή του μνημονίου.
8
Καθορισμός αριθμού θέσεων και  ειδικοτήτων πρόσληψης  προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.
9
Συνολική διευθέτηση ακινήτων στρατοπέδων Δήμου Ορεστίδος
10
Παραχώρηση κοινόχρηστου αγροτεμαχίου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (ΔΙΑΔΥΜΑ)
11
Σύνταξη  τριμηνιαίας έκθεσης  ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου Μαρτίου 2011 του Δήμου Ορεστίδος.
12
Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιωτική
13
Αποδοχή επιχορηγήσεων  αναμόρφωση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2011 Δήμου Ορεστίδος.
14
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 7/2011    απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010 .
15
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 8/2011    απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση  ανάπτυξης Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010 .
16
Έγκριση της υπ. αρίθμ.  1/2011  απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Δημοτική επιχείρηση σφαγείων Δήμου Άργους Ορεστικού  σχετικά με την ψήφιση του ισολογισμού  οικ. έτους 2010.
17
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 2/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Π με την επωνυμία: «Οργανισμός παιδείας - αθλητισμός - κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης Δήμου Ορεστίδος  («Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.») σχετικά με την ψήφιση του πρ/σμού οικ. Έτους 2011.
18
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 2/2011 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ορεστίδος σχετικά με τον πρ/σμό έτους 2011.
19
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 10/2011 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ορεστίδος σχετικά με τους κανονισμούς α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, β) εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών  (υπηρεσιακή κατάσταση) γ)  Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης , δ) κανονισμό ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, δ) κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Δ.Σ.
20
Σύναψη διετούς σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστίδος και της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος με βάση το διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης
21
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από τη Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ορεστίδος σε Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
22
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καλλιέργεια πηγής στα Κρύα Νερά»
23
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή δρόμου από την είσοδο μουσείου προς σχολείο και διάφορα μέρη του οικισμού Νοστίμου»
24
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Επισκευή δρόμου από την είσοδο μουσείου προς σχολείο και διάφορα μέρη του οικισμού Νοστίμου»
25
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση- αποκατάσταση κτιρίου παλαιού Δημοτικού σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»


Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι  των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων  καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα θέματα από τις υπηρεσίες του Δήμου.
   
     Ο Πρόεδρος


Σωκράτης Μπουρινάρης